Leerplicht en verlofaanvragen

Leerplicht en verlofaanvragen

 

Voor alle leerlingen vanaf de leeftijd van 5 jaar geldt de Leerplichtwet. In deze wet is voorzien dat leerlingen in bepaalde gevallen kunnen worden vrijgesteld van de leerplicht. Voor maximaal tien dagen per jaar beslist de schooldirecteur. Een vrijstellingsformulier kan bij de leerkracht of bij de administratie worden aangevraagd en dit dient op papier te worden ingeleverd bij de directie.

 

Verzoeken om langere vrijstelling worden altijd ter beoordeling aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Den Haag doorgezonden.
In welke gevallen kan vrijstelling worden aangevraagd/verleend? Daarover vindt u hieronder uitleg. Waar in de tekst de term ‘ouders’ wordt gebruikt wordt ook bedoeld de wettelijke vertegenwoordigers c.q. verzorgers van de leerling.
Wanneer u verlof aanvraagt, gaat u ermee akkoord dat uw kind op deze extra vrije dag activiteiten kan missen.

 

 

Vrijstellingsgronden en -richtlijnen

 

Leeftijd

Leerplicht bestaat vanaf 5 jaar. Kinderen van 5 jaar mogen vijf uur per week worden vrijgesteld van schoolbezoek. Een beroep op deze vrijstelling moet door de ouders worden gemeld bij de directeur. Daar bovenop kan voor een kind van 5 jaar door de ouders via de directeur nog eens vijf uur per week om vrijstelling worden verzocht.

 

De eerste vijf uur dient door de ouders slechts te worden gemeld. De tweede vijf uur dient te worden aangevraagd bij de directeur. Voor toewijzing van de tweede vijf uur geldt dat maximaal in totaal één vrije dag per week mag ontstaan, dan wel twee vrije dagdelen per week. Het normale lespatroon dient door het verlof zo min mogelijk te worden verstoord. De leerling is dus altijd een volledige ochtend of middag op school.

 

 

Vakantie

Een verzoek om vakantie buiten de schoolvakanties kan één keer per jaar worden verleend voor maximaal tien dagen. Het mag niet gaan om de eerste twee weken van het schooljaar. Het beroep van één van de ouders moet verhinderen dat binnen de schoolvakanties op vakantie kan worden gegaan.

Het wettelijk criterium is dat de leerling door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders niet binnen de schoolvakantie met hen/het gezin op vakantie kan. Dat betekent dat bijvoorbeeld een verzoek om een extra dag voorafgaand of aansluitend aan een schoolvakantie zal worden afgewezen. Er is slechts in uitzonderlijke gevallen sprake van een beroep waarbij niet in één van de schoolvakanties twee weken vakantie kan worden opgenomen. Horeca of agrarische sector is denkbaar, maar het moet gaan om onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen. Een verzoek voor twee weken vakantie buiten de schoolvakantie zal daarom in principe worden afgewezen.

 

 

Levensovertuiging

Uiterlijk twee dagen voor de gebeurtenis kan door de ouders aan de directeur om vrijstelling worden gevraagd voor een verplichting vanwege godsdienst of levensovertuiging.

Voorbeelden zijn Offerfeest, Suikerfeest, Jom Kippoer e.d. Voor dergelijke feesten wordt één dag verlof gegeven. Voor niet algemeen bekende feestdagen wordt geen verlof gegeven. Dat geldt eveneens voor gebeurtenissen in verband met een individuele levensovertuiging.

 

 

Gewichtige omstandigheden

 

Denk aan een bruiloft, begrafenis, verhuizing. Dit verlof kan in totaal per leerling per schooljaar maximaal tien dagen worden toegekend. Gaan de verzoeken over het maximum heen dan wordt het verzoek doorgezonden naar de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar beslist vervolgens.

Bij overlijden of ernstige ziekte wordt ruimhartig toegekend. Bij een (12½-, 40- en 50-jarig) huwelijk geldt een beperking tot familie tot de tweede graad (ouders, broers/zussen, grootouders). Bij verhuizing wordt 1 dag toegekend. De school kan om bewijzen vragen.

 

 

Ziekte

 

Bij ziekte van de leerling bestaat recht op vrijstelling. Bij langdurige ziekte of twijfel over de aard van de afwezigheid wordt een verklaring van een arts opgevraagd. Wanneer hierover geen uitsluitsel kan worden verkregen wordt de leerplichtambtenaar ingelicht.